آموزش

آموزش

بسياري از شركتها مايل به برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل و مديران خود مي باشند

تا از صلاحيت و دانش پرسنل خود اطمينان حاصل نمايند.

اين دوره ها به صورت جمعي و فردي و حتي در محل سازمانها قابل انجام مي باشد

آكادمي آموزش URS در سطح متفاوتي دوره هاي آموزشي را برگزار مي نمايد براي مثال :

دوره هاي سرمميزي ثبت IRCA

دوره هاي مميزي داخلي

دوره هاي مديريتي

دوره هاي فني

جهت ثبت نام در دوره هاي آموزشي شركت URS مي توانيد با شماره هاي 88369258 – 88369456 تماس حاصل فرماييد.