استاندارد بين المللي كيفيت در صنعت خودرو

ISO/TS16949 (استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی)​

اين استاندارد شامل الزامات ويژه جهت سازمانهاي تامين كننده قطعات خودرو مي باشد. اين استاندارد الزامات سيستم هاي مديريت كيفيت شركت هاي توليد كننده قطعات خودرو را مطرح مي كند .اسـتاندارد ISO/TS 16949 الزامات شركتهاي است كه تمــايل به بازرگاني در صـنعت خودرو را دارند.مزاياي گواهينامه:

  • افزايش كارايي توليد و كاهش خطاهاي كاري
  • جلوگيري از زيانهاي مالي و افزايش كيفيت محصولات
  • باعث ورود و بقاء در زنجيره تامين خودرو مي شود
  • مستندسازي بهتر فرآيندها و آگاهي بهتر از كيفيت براي پرسنل
  • باعث ايجاد مسئوليت پذيري نسبت به مشتري مي شود