آرمان صنعت پادمیرا (نمایندگی انحصاری URS در ایران )

استاندارد بين المللي مديريت كيفيت ISO 9001

استاندارد بين المللي مديريت كيفيت ISO 9001

اسـتاندارد بين المللـي با هـدف شـفاف سـازي در بيـان كيفيـت و اعتمادسـازي مي باشد. ISO 9001 سيـستم مديــريت كيفـيـت اســت كـه بــراي هــر ســازمـاني قــابل اجـرا اســت.   ISO 9001   نشـان مي دهـد كه سـازمان سيسـتم مديريتي كيفيتي متمركز برخواست و نياز مشتري مستقر كرده است. يك سيستم با طراحي و اجراي خوب داراي فوايد ذيل است :

  • هدفمندي سيستم مديريت كيفيت
  • كنترل بهتر فرآيندها
  • افزايش بهره وري
  • كاهش هزينه ها، ضايعات، مرجوعي ها و بهبود اطمينان از محصول يا خدمات
  • مستندسازي بهتر فرآيندها و آگاهي بهتر از كيفيت براي پرسنل
  • ايجاد چارچوبي مستمر براي هر فرآيند