استاندارد بين المللي مديريت محيط زيست

ISO14001 ( استاندارد مدیریت محیط زیست )

ISO 14001 چهارچوبي بين المللي براي مديريت زيست محيطي، اندازه گيري، ارزيابي و مميزي آن فراهم  مي آورد.سيســتمي كه در تطابــق با ISO 14001 باشـد اثبـات مي نمايـــد كه سـازمان فعالانه به سـوي تحقـق مسـئوليت هـاي زيست محيطي و اجتماعي خود حركت مي نمايد. سيستم مديريت زيست محيطي به سازمان كمك مي كنـد تا جنبه هـاي بارز زيست محيطي شامل آلودگي هاي هوا، آب، فاضلاب و ضايعــات را در تطابق با الزامــات محيــط زيست مـديريت و كنترل نمايد

  • افزايش كارايي توليد و كاهش خطاهاي كاري
  • جلوگيري از زيانهاي مالي و افزايش كيفيت محصولات
  • باعث ورود و بقاء در زنجيره تامين خودرو مي شود
  • مستندسازي بهتر فرآيندها و آگاهي بهتر از كيفيت براي پرسنل
  • باعث ايجاد مسئوليت پذيري نسبت به مشتري مي شود