استاندارد بين المللی امنيت اطلاعات

استاندارد بين المللي امنيت اطلاعات(ISO 27001)

اطلاعات كليد رشد و موفقيت سازمان مي باشد، اطلاعات دارايي مهم و با ارزش سـازمان اسـت و مي بايست كنترل شوند. سازمانها اهميت اطلاعـات و محـرمانه نگـه داشـتن آنها را مي داننـد و اطلاعات حساس و محرمانه مي بايست به هر طريق محافظت شود.

سيستم مديريت امنيت اطلاعات در تطابق با استاندارد بيـن المللي ISO 27001 اين اطمينـان را فراهم مي آورد كه اطلاعات به خوبي محافظت شده اند. سيستم مديريت امنيت اطلاعات ريســك هاي بحــراني اطلاعـــات ســازمان را كاهــش مي دهـد، اين اسـتاندارد بر محـرمانه بـودن، يكپارچگي و در دسـترس بودن اطلاعات سازمان تاكيد دارد.