استاندارد بين المللی مديريت امنيت غذايی

ISO22000 ( استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی )

بوسيله كارشناسان صنعت غذا به نمايندگي سازمان هاي بين المللي متخصصان و همكاري نزديك كميته CODEX (حاصـل همكـاري سـازمان غـذا و كشـاورزي سـازمان ملل – FAO – و سازمان بهداشت جهان WHO ) تهيـه شده است. سيستم مديريت ايمني غذا، ابزاري براي مديريت ريسـك اسـت كه به صـورت خـاص در صـنعت غـذا بـراي اطمينان از ايمني غذا طراحي شده است. ISO 22000 براي هر نوع سازماني كه در زنجيره غذايي قرار دارد طراحي شدهاست. اين زنجيره شامل تامين خوراك، مواد اوليه، صنعت غذا، توليدكنندگان مواد غـذايي، حمـل كننـدگان، انبارهـا و خرده فروشها مي شود. هم چنين توليدكنندگان ابزار، مواد بسته بندي، پاك كننـده ها، افزودنيهـا مي تـواند سيسـتم مديريت ايمني غذا را اجرا نمايد.