آرمان صنعت پادمیرا (نمایندگی انحصاری URS در ایران )

استاندارد بين المللی پيگيری نارضايتی و رضايتمندی مشتری

استاندارد بين المللی پيگيری نارضايتی و رضايتمندی مشتری(ISO 10002)

چهارچوبي بين المللي براي مديريت و برنامه ريزي در جهت رضايت مندي مشتريان است. اين استاندارد،راهنمايي است در خصوص طرح و برنامه ريزي و اجراي برنامه هايي در جهت رضايت بيشتر مشتريان، اين استاندارد باعث مي شود كه با طبقه بندي نيازهاي مشتريان، مجموعه گواهي گيرنده در مسير مشتري مداري حركت نمايد.

ISO 10002 براي استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعاليت، وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضايت مشتري ها از مجموعه مي باشد

ISO 10002 مفاد قرارداد، پيمانها و قوانين مدون مجموعه ها را تغيير نمي دهد و صرفا آنها را مسير شخصي در جهترضايت مشتريان حركت مي دهد. گواهينامه تطابق براي اين استاندارد با اعتبار منطقه اي صادر مي گردد.