آرمان صنعت پادمیرا (نمایندگی انحصاری URS در ایران )

استاندارد فناوری اطلاعات

استاندارد فناوری اطلاعات(ISO20000)

اطلاعات عامل دانایی ، دانایی کلید توانایی و توانایی دروازه موفقیت است .

با رشد فناوی اطلاعت ،ارائه خدمات با سطح کیفی مناسب تر نسبت به رقبا ،به عنوان یک مزیت رقابتی وموضعی قابل توجه برای سازمان ها قرار گرفت.موسسه ی استاندارد انگاستان ،بادرک این موضوع واستفاده از تجارب موجود دراین زمینه،اولین استاندارد را در موضوع خدمات فناوری اطلاعات ارائه دادکه مبنایی برای توسعه جهانی شدناین مقوله قرار گرفت.هم اکنون استاندارد ISO20000 ،اولین استاندارد فراگیرجهانی است که به طور مشخص به موضوع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات میپردازد.این استاندارد مجموعه ای از فرایند های مدیریتی یکپارچه را برای ارائه خدمات موثر به مشتریان وکسب و کار های مختلف تشریح نموده وبا رویکرد فرایند گرا ،تکمیل کننده مجموعه ای به نام کتابخانه زیر ساخت فناوری اطلاعات (ITIL) می باشد.

برخی از مزایای پياده سازي ISO20000عبارتند از:

  • افزايش رضايت مشتري ازطريق ارائه خدمات به شكل حرفه ای تر
  • بهبودخدماتITبا استفاده از روشهاي تست شده و به اثبات رسيده
  • بهبودROI(نرخ بازگشت سرمايه) مربوط به IT
  • افزايش روحيه ودلگرمي پرسنل ارائه دهنده خدمات و بخش پذيرش
  • ارتقاء توانايي ها،قدرت رقابت و بهره روی پرسنل واحدIT
  • بهبود مقدار در دسترس بودن سيستمها / نرم افزارها
  • كاهش هزينه های پنهان مرسوم كه تا حديTCO (جمع هزينه مالكيت) را افزايش مي دهد
  • ايجاد تمايز كاري شفاف به نسبت رقبا
  • افزايش مشاهده پذيری هزينه های IT