آرمان صنعت پادمیرا (نمایندگی انحصاری URS در ایران )

روش خوب آزمایشگاه

صدور گواهینامه ایزو GLP روش خوب آزمایشگاه

هدف از اخذ گواهینامه GLP اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه ها.

روش خوب آزمایشگاهی براساس مدل بین المللی و امریکائی که بر صلاحیت 5 فاکتور اصلی آزمایشگاهی تاکید دارد، که عبارتند از:

  • طراحی صحیح فضای آزمایشگاه
  • سیستم مدیریتی آزمایشگاه
  • سیستم پرسنلی آزمایشگاه
  • تست متدها
  • تجهیزات

هدف از اخذ گواهینامه GLP
اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه ها
 عموماَ آزمایشگاه های ذیل اقدام به دریافت گواهینامه GLP می نمایند

  • آزمایشگاه های آزمون فنی و مهندسی، غذایی، کشاورزی، صنعت و ساختمان
  • آزمایشگاه های کالیبراسیون (این 5 فاکتور با تغییراتی برای این نوع آزمایشگاه ها کاربرد دارد)
  • آزمایشگاه های طبی
  • آزمایشگاه های کلینیکی دامی