سيستم ارزيابي مخاطرات و كنترل نقاط بحران در صنعت غذا

سيستم ارزيابي مخاطرات و كنترل نقاط بحران در صنعت غذا (HACCP)

ديدگاه علمي براي شناسايي مخاطرات مواد غذايي ، حذف يا كنترل آنها به منظور اطمينان از ايمنـي مواد غذايي توليد شده براي مشتري است.

اصول HACCP به صـورت بين المـللي تعيين شـده و بر فرآينـدهـا و مراحـل توليـد محصـولات و شـرايط بحرانـي در ايمـني مواد غذايي تاكيد دارد.