سيستم عرضه بهداشتی مواد غذايی

سيستم عرضه بهداشتی مواد غذايی ( SFBB )

مواد غذايي سالم ، يعني فروش بيشتر اينكه شما بايد مواد غذايي سالم تهيه كنيد بديهی است. قوانين از شما مي خواهند كه سلامت مواد غذايي خود را اثبات كنيد.

چگونـه مـواد غذايی تهيـه كنيد كه از سلامت آن مطمئن باشيد؟ اگر از سـلامت مواد غذايـی كه تهـيه كـرده ايد اطمينـان داريد، چگونه آنرا به مراجع قانوني و مشتري اثبات مي كنيد؟ ما مي خواهيم راه موفقيت را به شما نشـان دهيم. يعـني مـواد غـذايي سالم تر، فروش بيشتر. ‘SFBB’ اين راه را به شما نشان مي دهد. اين سيستم توسط موسسه اسـتانداردسـازي انگلسـتان طراحـي شـده اسـت. ايـن سيستم با ســـاختار ســاده و روان قابل اســـتفاده براي تمـام تهيـه كننــدگان و تــوزيع كننــدگـان مواد غذايي است . اين سيستم داراي چهار اصل ساده و كليدی است

  • جلوگيري ازآلودگي ثانويه (با رعايت بهداشت فردي. بهداشت مواد اوليه ، محيط و ابزار)
  • رعايت زنجيره سرد پخت مناسب پاك سازي و نظافت مناسب
  • اين گواهينامه در كـل خاورميانـه اعتبار خواهـد داشـت و توسـط شركت URS صادر خواهد شد. كلاس آموزشي براي هر كدام
  • از افراد كه در سازمان شما هستند، قابل اجرا است.