استاندارد ايمنی و بهداشت کارکنان

ISO 45001( استاندارد ایمنی و بهداشت کارکنان )

زندگـــي انســانها ارزشـــمند است و ايمني پرســنل و طــرفهاي ذينفع ، مسـئوليت سازمان است.

ISO 45001 استاندارد بين المللي شناخته شده براي سيستم مديريت سلامت و ايمني شغلي است و سيستمي براي سلامت و حفاظت از كارگران سازمان ارائه مي دهـد. گواهـينامه ISO 45001 تعهد سازمان را به ايجاد محيط كار ايمن براي كارگران و كارمندان نشان مي دهد.پياده سازي اين سيستم باعث منافع ذيل مي گردد :

  • بهبود فرهنگ ايمني، افزايش كنترل مخاطرات
  • بهبود كارايي عمليات و كاهش حوادث شغلي به روي پرسنل
  • بهبود ايمني، كيفيت محيط كار، روحيه كارگران و افزايش اعتبار سازمان