سیستم بهبود رضایت مشتری

سیستم بهبود رضایت مشتری(ISO 10001 )

ایزو 10001:2007 در برنامه ریزی، طراحی، تهیه، پیاده سازی، نگهداری و بهبود رضایت مشتری راهنمایی هایی ارائه می کند. این ایزو برای انواع سازمانها قابل استفاده است، مانند شرکت هایی که دستورالعمل رضایت مشتری را برای استفاده دیگر شرکت ها طراحی می کنند.
ایزو 10001:2007 دستورالعمل مستقلی برای رضایت مشتری تدوین نمی کند، همچنین سازمان را به تعامل متقابل بین سازمان و پرسنل اش، یا تامین کننده آن ترغیب نمی کند. ایزو 10001:2007 برای اخذ گواهینامه یا اهداف قراردادی استفاده نمی شود.

مزایای ایزو 10001:2007

  • افزایش عادلانه میزانه معادلات و میزان رضایت مشتری
  • ارتقا درک مشتری نسبت به آنچه که از یک سازمان انتظار دارد، و بنابراین کاهش احتمال سوتفاهم ها و شکایات
  • کاهش نیاز به قوانین تازه برای مدیریت مشتریان سازمان.