سیستم مدیریت انرژی

سیستم مدیریت انرژی(ISO 50001)

هدف از این استاندارد، توانمندسازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرآیندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است. این استاندارد بین المللی برای تمام انواع سازمان ها در اندازه های مختلف صرف نظر از شرایط جغرافیایی، فرهنگی یا اجتماعی قابل کاربرد است. پیاده سازی موفق به تعهد کلیه سطوح و بخشهای سازمان و خصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد. این استاندارد بین المللی، الزامات یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را تشریح می کند که بر مبنای آن ها سازمان قادر به استقرار و پیاده سازی خط مشی انرژی، استقرار اهداف کلان و خرد و برنامه های اجرایی است که الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به بهره برداری انرژی بارز را نیز در نظر می گیرد. سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می سازد به تعهدات خط مشی خود دست یابد، برای بهبود عملکرد انرژی اقدامات لازم را به کار گیرد و انطباق سیستم را با الزامات این استاندارد بین المللی نشان دهد

فوایدی که به دنبال استفاده از این استاندارد به دست می آید عبارتند از:

 • کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی
 • افزایش کارآیی مصرف انرژی در فرآیندهای سازمان
 • ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی
 • ایجاد راهکارهای جدید برای استفاده بهینه از انرژی
 • کنترل و استاندارد سازی در انرژی از دیدگاه مصرف و تولید
 • سازگاری با استاندارد ISO 14001

اهداف سیستم مدیریت مصرف انرژی ISO 50001

 • سازماندهی منابع مدیریتی
 • تعریف خط مشی انرژی سازمانهامنابع مدیریتی
 • تشکیل تیم مدیریت انرژی در سازمانها و تعیین مسئولیت ها
 • تعیین روشهایی جهت استفاده بهینه از منابع انرژی
 • تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی
 • تعیین چارچوبی برای گنجاندن بازده انرژی در رویه های مدیریتی
 • محک، اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی بهبود میزان انرژی
 • تدوین برنامه مدیریت انرژی و برنامه اجرایی
 • ارزیابی و اولویت بندی اجرای فناوری های کارامد در زمینه انرژی
 • کاهش هزینه‌های انرژی
 • آموزش و حساس‌سازی پرسنل نسبت به موضوع صرفه‌جویی انرژی