سیستم مدیریت مشتری مداری

سیستم مدیریت مشتری مداری(ISO10004)

 استاندارد ایزو استاندارد بین المللی سنجش رضایت مشتری ISO10004 چارجوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان می باشد. این استاندارد ، راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنماه هایی رضایت سنجی و یا برآورد نگرش مشتریان در خصوص سارمان و محصولات آن. این استاندارد ایزو باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، سازمان در مسر مشتری مداری حرکت نماید.

استفاده محموعه ها فارق از نوع فعالیت، وسعت و نوع محصول سازمان ها بوده و اغلب قواعد آن جهت بالا بردن رضایت مشتریان می باشد.استاندارد ISO10004 مفاد قرارداد، پیمانها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نداده و صرفا آنها را در مسیر در جهت دستیابی به رضایت واقعی مشتریان حرکن می دهد.برخی مزایای اصلی به کارگیری این استاندارد ، را می توان در موارد ذیل مطرح نمود:

  • شناسایی انتظارات مشتریان
  • جمع آوری یکپارچه رضایت مشتریان
  • تجزیه و تحلیل رضایت مشتریان
  • ارائه باخورد و نظارت بر مشتریان
  • باعث ايجاد مسئوليت پذيري نسبت به مشتري مي شود