سیستم مدیریت کیفیت در پروژه

سیستم مدیریت کیفیت در پروژه(ISO 10006)

مدیریت پروژه بنا به تعریف عبارت است از یك رهیافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه.

 پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

مزایای استاندارد ISO 10006 مدیریت کیفیت در پروژه و داشتن گواهینامه آن :

 • داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
 • مدیریت بهتر هزینه پروژه
 • بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی در پروژه بین سازمان ، مشاور ( ناظر ) و کارفرما
 • مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
 • مدیریت سوابق ، مدارک و اطلاعات
 • استفاده بهینه از منابع سازمان
 • جلو گیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
 • کنترل ریسکهای پروژه
 • مدیریت بهتر تدارکات و خریدها
 • ایجاد نگرش مثبت به مدیریت شرکت
 • رسیدن به کیفیت تعیین شده در پروژه