فرم نظر سنجی مشتریان

فرم نظر سنجی مشتریان

ضمن تشکر از همکاری آن مجموعه محترم در خصوص برگزاری ممیزی بدبن وسیله درخواست می گردد جهت ارزیابی ممیزی صورت پذیرفته به سوالات مطرح شده پاسخ داده و در بهبود مستمر فرآیند ممیزی ما را یازی فرمایید.لازم به ذکر است، اطلاعات و نظرات شما در این فرم صرفا جت کمک به سیستم تصمیم گیری شرکت URS در زمینه ممیزی برگزار شده می باشد و به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.
 • 1.روابط عمومی و برخورد دفتر برنامه ریزی و پرسنل شرکت URS؟

 • 2.روابط عمومی و برخورد ممیز ؟

 • 3.نحوه اطلاع رسانی و هماهنگی دفتر URS؟

 • 4.آیا برنامه ممیزی و هماهنگی جهت برگزاری ممیزی مناسب انجام شده است؟

 • 5.عملکرد واحد مالی؟

 • 6.آیا ممیز،ممیزی را منطبق بر برنامه اعلام شده و توافق شده با شما انجام شده است؟

 • 7.آیا برنامه ممیزی و زمان تخصص داده شده به فرآیندها بصورت کافی و منطبق با نیاز سازمان بوده است؟

 • 8.تخصص ممیز در خصوص استاندار ممیزی شده و تسلط بر ممیزی؟

 • 9.مدیریت زمان ممیز در فرآیند ممیزی؟

 • 10.اطلاعات تخصصی ممیز در خصوص فرآیندهای شما؟

 • 11.کفایت شواهد بررسی شده؟

 • 12.منطقی بودن عدم انطباقهای اعلام شده و یا شواهد بررسی شده؟

 • 13.منطقی بودن روش و زمان توافق شده جهت بستن عدم انطباقاهی اعلام شده؟

 • 14.ارزیابی کلی شما از فرآیند ممیزی؟