مدیریت برند

مدیریت برند(ISO 10668)

دارایی های نامشهود بسیار با ارزشند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنها است. تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست. این استاندارد بین المللی رویکردی مناسب و معتبر به ارزش گذاری برند ارائه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن می پردازد.این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روشهای اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد.در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف، مبناهای ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری، روشهای ارزش گذاری و یافتن  داده ها و فرضیات کیفی را در بر می گیرد. همچنین روشهای گزارش‌دهی درباره نتایج ارزش گذاری را عنوان می کند.

ارزش گذاری برند بسته به موقعیت سازمان می تواند براي اهداف زیر استفاده شود:

  • تامین منابع مالی و جذب شریک تجاري
  • ارزش گذاري سهام و ورود به بازار بورس
  • اخذ وام و تسهیلات بانکی
  • برنامه ریزي استراتژیک و مدیریت برند
  • درج در گزارشات مالی و حسابداري
  • پرداخت خسارت، دیون و ورشکستگی
  • استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی