مشاوره سازمانی و مدیریت

فرم مشاوره سازمانی و مدیریت

این شرکت امکان ارائه مشاوره ای سازمانی، روان شناسی، برندسازی، اصلاح ساختار سازمانی، EFQM، و غیره را دارد و همچنین در خصوص مشاوره استاندارهای ، مشاوران دارای صلاحیت تحت قراردا د با شرکت URS معرفی می گردد.