درباره ما

درباره شرکت آرمان صنعت پادمیرا

شــركت ثبـت سيسـتمـهاي   (URS) UNITED Registrar of Systems   در مـاه مــه 1994 با هـدف تحقـق نيـازهـاي مشتريان در ثبت سيستمها تشكيل شد. خصوصا درك اين نياز كه سيستم اجرا شده مي بايست به فرايند تجاري شركت ياري رساند نه آنكه فعاليتهاي شركت را مختل كند. با داشتن چنين فلسفه اي درخواست براي خدمات شـركت URS به حدي رسيده است كه در حال حاضر شركت URS داراي 110 دفتر در سراسـر دنيا مي باشـد و در بيـش از 50 كشـور دنيا گواهينامه صادر مي نمايد.